Uploading

دسته بندی

Menu

About 2 results

9 months ago - 68 views

رییس جمهوری بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی را تبدیل انتخابات به تشریفات دانست و گفت: باید پاسدار اسلام، نظام، جمهوریت، نظر و خواست عامه مردم باشیم. منبع: ایرنا

8 months ago - 66 views

موبوکراسی (Mobocracy) از کلمه موب به معنی حرکت یا انگیزش شور و احساسات گرفته شده است. موبوکراسی به شکلی از حکومت گفته می‌شود که سیاست‌مدارانش صرفاً با تکیه بر احساساتی کردن و شور و انگیزه دادن رأی مردم را گرفته و بر حکومت و قدرت تکیه می‌زنند. زمام امور در موبوکراسی‌ها در سطوح مختلف در دست افراد بی‌کفایت، قانون‌شکن و حتی اراذل و اوباش است. این نوع حکومت‌ها معمولاً در میان بحران‌ها، تحولات و شورش‌ها به وجود آمده و بیشتر مبتنی بر ترس، هیجان و احساسات عامه مردم و قدرت افراد سودجوست. هر نظام سیاسی یک صورت مقلوب نیز دارد و برخی موبوکراسی را صورت مقلوب «دموکراسی» می‌دانند. از ویژگی‌های اصلی دموکراسی می‌توان به مشارکت آگاهانه مردم در همه عرصه‌ها به خصوص انتخابات اشاره کرد. در نظام دموکراسی مردم یا رأی‌دهندگان به این مساله آگاهی دارند که چرا رأی می‌دهند، به چه کسی رأی می‌دهند و رأی آنها چه نقشی در تعیین سرنوشت‌شان و جامعه دارد. اما در نظام موبوکراسی از عامه مردم که فاقد آگاهی لازم سیاسی هستند، سوءاستفاده می‌شود. سیاست‌مداران موبوکرات نیازهای مقطعی‌ای را که هر فرد و یا هر گروهی از مردم دارند، برجسته می‌سازند و فرد یا گروه مذکور را در همان مقطع خاص تحریک می‌کنند. در موبوکراسی‌ها، سیاست‌مدار موبوکرات فردی است که با مشت گره کرده در میان مردم ظاهر می‌شود و از مردم می‌خواهد برای او هیجان نشان دهند و هیاهو کنند. مردم یا ماب‌ها نیز در چنین نظامی تحت تاثیر سیاست‌مدار موبوکرات قرار می‌گیرند و هیچ‌گاه به این فکر نمی‌کنند که شخص مقابل آنها اگر به قدرت برسد مشکلات مردم را با چه امکانات و زمینه‌هایی و کدام شیوه حل خواهد کرد. منبع: اعتماد آنلاین