Uploading

دسته بندی

Menu

About 7 results

1 year ago - 238 views

پخش زنده شبکه یک سیما

1 year ago - 169 views

پخش زنده شبکه دو سیما

1 year ago - 252 views

پخش زنده شبکه سه سیما

1 year ago - 192 views

پخش زنده شبکه چهار سیما

1 year ago - 264 views

پخش زنده شبکه پنج سیما

1 year ago - 216 views

پخش زنده شبکه خبر سیما

4 days ago - 4 views

بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه دانشگاه تهران در پخش زنده شبکه ۴ گفت: ايران را كره شمالي كرده ايد.با این لُمپن بازی ها تمدن درست نمی شود! بدون آزادی تمدن به وجود نمی آید! شما یک جاهل خانه در ارشاد درست کرده اید که یک مشت خوارج آنجا جمع شده اند و هر کتاب و اندیشه ای را در نطفه خفه می کنند! این ملت دارد نابود می شود! ایران را کره شمالی کرده اید! در ایران جاهلان بیشتر از اهل فکر قدرت دارند و صحبت می کنند.